La reserva d’entrades i la mateixa assistència al partit va subjecte a les següents condicions:

Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, m’abstindré d’accedir a la instal·lació esportiva.
Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.
En cas de resultar contagiat/da per la COVID-19, s’exonera expressament a l’entitat esportiva CLUB HANDBOL BANYOLES, de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’aparició de possibles danys o perjudicis de la seva persona.