1. INTRODUCCIÓ I DADES DE L’ENTITAT ESPORTIVA

El present es constitueix com l’Avís Legal i les Condiciones Generals de Contractació que regulen l’accés, navegació i ús dels serveis oferts per handbolbanyoles.goldeplata.es (d’ara endavant “el Lloc Web”), titularitat de la societat CLUB HANDBOL BANYOLES, amb NIG G-17202664 (d’ara endavant “HANDBOL BANYOLES”), i domicili social al Pavelló de la Draga,17820 Banyoles, inscrita al número 3399 del Registre d’Entitats Esportives. Pot posar-se en contacte de forma àgil amb nosaltres mitjançant la direcció handbolbanyoles@gmail.com o el telèfon 972 58 20 00.

2. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

2.1 Menors d’edat

Per navegar pel Lloc Web no fa falta tenir cap requisit de majoria d’edat.

2.2 Cookies

Poden consultar la nostra Política de Cookies.

2.3 Política d’enllaços

El Lloc Web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (tals com, entre altres, links, banners, botons), directoris i eines de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web que pertanyen i/o són gestionats per tercers (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i eines de cerca en el Lloc Web té per únic objectiu facilitar als usuaris la cerca i l’accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet.

Els resultats d’eines de cerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, de manera que la HANDBOL BANYOLES no pot controlar i no controla aquests resultats i, en particular, que entre ells apareguin llocs d’Internet el contingut dels quals puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inapropiats per altres motius. En cas que un Usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la cerca es conté activitat o informació il·lícita i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l’enllaç pot posar en marxa el procediment mitjançant notificació a HANDBOL BANYOLES a la direcció: handbolbanyoles@gmail.com.

HANDBOL BANYOLES no ofereix ni comercialitza per sí ni per mitjà de tercer la informació, continguts i serveis disponibles als Llocs Enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L’Usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i la utilització de la informació, continguts i serveis existents en els Llocs Enllaçats.   

HANDBOL BANYOLES no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure’s a:

(a) El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels Llocs Enllaçats;

(b) El manteniment de la informació, continguts i serveis, existents en els Llocs Enllaçats;

(c) La prestació o transmissió de la informació, continguts i serveis existents en els Llocs Enllaçats;

(d) La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents en els Llocs Enllaçats.

2.4 Propietat Intel·lectual i industrial del Lloc Web

El Lloc Web i els diferents elements que l’integren, tals com bases de dades, aplicacions informàtiques, signes distintius, logotips, fotografies, fragments d’obres audiovisuals, dissenys gràfics o qualssevol altres, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals HANDBOL BANYOLES és titular exclusiu o cessionari amb l’abast requerit. El present Avís Legal no implica cessió ni transmissió a favor de l’Usuari de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Lloc Web ni sobre qualsevol dels elements que l’integrin. Queden expressament prohibits a l’Usuari els actes de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o l’explotació per qualsevol mitjà o procediment del Lloc Web o dels seus elements integrants, excepte en els casos que estigui legalment permès o hi hagi una autorització expressa i per escrit de HANDBOL BANYOLES.  

L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts disponibles a través del Lloc Web pel seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’eludir o tractar d’eludir qualssevol mesures tecnològiques adoptades per HANDBOL BANYOLES per restringir actes que no comptin amb l’autorització de HANDBOL BANYOLES o de tercers titulars de drets sobre obres o prestacions protegides accessibles a través del Lloc Web. L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc Web, ja siguin titularitat de HANDBOL BANYOLES o de tercers.

2.5 Exclusió de responsabilitat del Lloc Web

HANDBOL BANYOLES exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web, a la defraudació de la seva utilitat que els Usuaris haguessin pogut atribuir al Lloc Web, a la fal·libilitat del Lloc Web i, en particular, tot i que no de mode exclusiu, a les errades en l’accés a les diferents pàgines web del Lloc Web.  

HANDBOL BANYOLES exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presencia de virus o a la presencia d’altres elements en el Lloc Web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.  

HANDBOL BANYOLES no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan del Lloc Web. En particular, HANDBOL BANYOLES no garanteix que els usuaris utilitzin el Lloc Web de conformitat amb el present Avís Legal, no que ho facin de forma diligent i prudent. GIRONA FC no té tampoc l’obligació de verificar i no verifica la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen.

2.6 Obligacions de l’Usuari

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats al seu coneixement.

3. Definicions i descripció del Servei

HANDBOL BANYOLES posa a disposició de l’Usuari la possiblitats de reservar entrades per als partits del club. A això és el que anomenarem d’ara endavant “El Servei”. “L’Usuari” és la persona que navega per la web sense utilitzar els Serveis. “El Client” és l’Usuari que, a més de navegar pel Lloc Web utilitza els Serveis. En aquests casos, assumim que el Client actua com un consumidor final i no redistribueix ni ven aquests productes.

4. Àmbit geogràfic del Servei

El Nostre Servei engloba tot el territori internacional.

5. Menors d’edat

Per a navegar pel Lloc Web no fa falta tenir cap requisit de majoria d’edat. No obstant, per a la contractació del Servei sí que serà necessari que el Client sigui major de 14 (catorze) anys. En cas contrari, caldrà una autoirtzació per part del tutor legal del menor, que es donarà per suposada davant la contractació del Servei per part del menor.

6. Entrada en vigor de les Condicions Generals de la Contractació

Les Condicions Generals de la Contractació entraran en vigor des que la sol·licitud del Servei realitzada pel Client es consideri vàlida. La sol·licitud realitzada pel Client es farà a través de l’acceptació expressa i sense reserves de les presents Condicions Generals, acceptació que és considerada condició essencial per a la prestació del Servei contractat per part de HANDBOL BANYOLES i que es produirà si succeeix qualsevol dels següents esdeveniments: (i) la sol·licitud del Servei realitzada per via web; (ii) el pagament de la corresponent factura o càrrec en el cas que el producte no sigui gratuït i (iii) així com qualsevol altra acció que impliqui per part del Client l’ús del Servei. La sol·licitud ha de ser considerada vàlida si s’han completat correctament totes les dades de la sol·licitud de contractació i el Client ha acceptat les presents Condicions Generals.  

7. Duració

La prestació del Servei dependrà del tipus d’article triat i de la direcció d’enviament. En tot cas, si el producte requereix l’enviament físic, l’entrega del producte es realitzarà en un termini de 14 dies hàbils des del moment de la confirmació de l’encàrrec si l’entrega d’aquest es realitza dins la Península.
En cas que no tinguem stock de l’article i haguem d’encarregar-lo, HANDBOL BANYOLES informarà al Client mitjançant correu electrònic que el seu encàrrec patirà un retard i el Client podrà optar per anul·lar el seu encàrrec sense que se li pugui imputar cap cost.  

8. Tarifes

HANDBOL BANYOLES cobrarà al Client per la prestació del Servei les tarifes que en cada moment HANDBOL BANYOLES tingui vigents en la seva oferta comercial, la qual estarà a disposició del Client en el Lloc Web a la qual el Client s’aculli a contractar el Servei. Les tarifes vigents, preus, descomptes i impostos es troben desglossades en funció dels productes adquirits.

No es consideraran modificacions de les tarifes les variacions que puguin patir els impostos legalment repercutibles al Client, que entraran en vigor a la data que es fixi legalment.

Dins el territori nacional, a les tarifes s’aplicaran els tributs que per llei estigui obligat a satisfer el Client, sense que HANDBOL BANYOLES s’obligui al pagament de taxes, impostos o càrregues derivades de l’activitat del Cient o exigides per qualsevol Organisme Oficial o Col·legi Professional. A aquests efectes, el Client, entre d’altres, s’obliga al pagament de l’Impost sobre Valor Afegit (o aquell altre impost d’anàloga naturalesa que el substitueixi) corresponent a cada concepte de les tarifes.

9. Facturació i mitjans de pagament

HANDBOL BANYOLES cobrarà al Client per la prestació del Servei no gratuït, les quotes i preus segons les tarifes i condicions descrites en les presents Condicions Generals i en l’oferta comercial vigent en el Lloc Web. D’acord amb les últimes novetats legislatives, les factures electròniques són vàlides a tots els efectes, pel que HANDBOL BANYOLES no emetrà cap factura en format paper.

El Client abonarà les quantitats meritades per la prestació del Servei mitjançant la passarel·la de pagament de la corresponent entitat financera.

10. Condicions d’ús del Servei

El Client utilitzarà el Servei en qualitat de consumidor final. El Client podrà comprar o adquirir, en cas que sigui gratuït, els productes tal i com s’ofereixen en el Lloc Web.

11. Política de garanties i devolucions

Si el producte de pagament no fos conforme amb el contracte i/o les especificacions del producte, el Client disposa de dos anys per exercitar la garantia, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Així mateix, el Client disposarà d’un termini de set dies des de la recepció del rebut per resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit. En aquests casos, HANDBOL BANYOLES tornarà els diners de la compra a través de la mateixa forma de pagament realitzada pel client.

Com a excepció, tots aquells productes confeccionats conforme a les especificacions del Client o clarament personalitzats no podran ser retornats.
Tampoc no podran ser retornats aquells productes que no es trobin en bones condicions i no conservin la seva caixa o embalatge original.

Les costes de devolució del producte objecte del Servei correran a càrrec de HANBOL BANYOLES. El Client comunicarà a HANDBOL BANYOLES dins el termini estipulat la seva voluntat de devolució mitjançant correu electrònic a HANDBOL BANYOLES.  

12. Cancel·lació del Servei

HANDBOL BANYOLES podrà resoldre de forma immediata el Servei i les presents Condicions Generals mitjançant comunicació realitzada pels mitjans establerts en la condició següent, si es donés qualsevol dels següents supòsits, sens perjudici d’aquells altres supòsits previstos en les presents Condicions Generals:

(1) Cessament d’activitats;

(2) Incompliment per part del Client de les obligacions previstes en les presents Condicions Generals de Contractació;
(3) En els supòsits de força major i cas fortuït;

En cas que es modifiquin els termes del títol habilitant per a la prestació del Servei, o es revoqui o renunciï a la mateixa per qualsevol causa, les presents Condicions Generals quedaran resoltes de forma immediata, sense que correspongui cap indemnització al Client per la modificació, revocació o renúncia del títol habilitant ni per la citada resolució. D’existir alguna sol·licitud de Servei pendent i encara no enviada, HANDBOL BANYOLES tornarà els diners de la compra a través de la mateixa forma de pagament realitzada pel Client.

13. Comunicacions

Qualsevol comunicació que hagi de realitzar-se per HANDBO BANYOLES al Client que es refereixi a les presents Condicions Generals es realitzarà al domicili o correu electrònic indicat pel Client a través del Lloc Web.
Per a qualsevol comunicació que hagi de realitzar-se pel Client a HANDBOL BANYOLES en relació amb les presents Condicions Generals, servirà com a mitjà de notificació:
(1) Comunicació a través de correu electrònic a la direcció: handbolbanyoles@gmail.com
(2) El correu ordinari dirigit a HANDBOL BANYOLES, Pavelló de la Draga,17820 Banyoles.

14. Exclusió de responsabilitat del Servei

HANDBOL BANYOLES exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements en el Lloc Web i els Serveis que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

HANDBOL BANYOLES exclou qualsevol responsabilitat per error tipogràfic relacionat amb el preu o les característiques del producte. No obstant, en cas de produir-se un error d’aquest tipus i el Client haver contractat un Servei, HANDBOL BANYOLES es posarà en contacte amb el Client tan bon punt com adverteixi l’error per a esmenar-lo o bé oferir un Servei equivalent al Client.

HANDBOL BANYOLES exclou qualsevol responsabilitat relacionada amb la personalització dels productes per part del Client, en especial les referides a faltes d’ortografia, errors tipogràfics, falta de qualitat en la imatge de la fotografia.

15. Modificacions en les Condicions Generals de Contractació

Les presents Condicions Generals de Contractació, incloses les tarifes del Servei, podran ser modificades per HANDBOL BANYOLES en qualsevol moment, per motius tècnics, operatius, econòmics, de servei o de mercat, sense prèvia comunicació al Client de conformitat amb la legislació vigent. El Client accepta que el Servei pugui ser modificat si una disposició legal o reglamentària així ho exigeix, i HANDBOL BANYOLES li informarà si resulta afectat.

Les Condicions Generals de Contractació vigents estaran sempre disponibles a través del Lloc Web en la part inferior i sempre seran visibles des de qualsevol pàgina del Lloc Web.

16. Política de Privacitat

Les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat HANDBOL BANYOLES degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb les següents finalitats:

-Pel compliment del contracte entre el Client i HANDBOL BANYOLES.

-Respondre a les seves consultes i sol·licituds;

-Comercialització, manteniment de la present relació i gestió del Servei.

-Enviament de comunicacions comercials tant en suport telemàtic com en paper.

HANDBOL BANYOLES li informa que, en el seu cas, poden realitzar-se les següents cessions:

-A les Autoritats Tributàries, per al compliment d’obligacions fiscals, així com a Entitats Financeres per a la gestió de cobraments i pagaments.

-A les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor, o qualsevol altra administració local, autonòmica o estatal amb competències en matèria de conflictes amb consumidors.

-A Jutjats i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat d’acord amb els requisits que imposa la normativa de protecció de dades.

En cas de marcar la corresponent casella les seves dades podran ser cedides a les següents societats (entitats.imagina-media.com/) per a l’enviament de comunicacions comercials tant en suport telemàtic com en paper.
Mitjançant l’enviament de les seves dades, presta el seu consentiment per incloure les seves dades en l’anterior fitxer d’acord amb les anteriors finalitats.

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, enviant una carta i adjuntant fotocòpia de DNI a la següent direcció HANDBOL BANYOLES– Pavelló de la Draga, 1780, Banyoles amb la següent referència a la seva carta: “Exercici de drets” o enviant un email a la direcció de correu electrònic: handbolbanyoles@gmail.com adjuntant escaneig de DNI.

17. Legislació Aplicable i Fur

L’Usuari i/o Client contracta amb HANDBOL BANYOLES amb subjecció al règim que en cada moment estableixi la normativa vigent espanyola aplicable als Serveis prestats per HANDBOL BANYOLES en virtut del present Avís Legal i Condicions Generals de Contractació.

HANDBOL BANYOLES i l’usuari i/o client, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Girona i per a qualsevol controvèrsia que es pogués derivar del present Avís Legal i Condicions Generals de Contractació.